Foto_Shulman, Alix Kates (c) Sara Krulwich_frei_72dpi